Používateľská zmluva

Hlavné zásady používania platformy Bloqhodler a pridružených sližieb

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie služieb od Bloqhodleru vrátane všetkých súvisiacich webových stránok, softvér, mobilné aplikácie a akékoľvek iné služby poskytované spoločnosťou Bloqhodler (spoločne ďalej len „Platforma“). Toto je zmluva („Dohoda“) medzi Bloqhodlerom („Bloqhodler“), vlastníkom a prevádzkovateľom platformy a Vami („Vy“, „Váš“ alebo „Používatelia“), používateľom platformy. V celej tejto zmluve slová „Bloqhodler“, „Nás“, „My“ a „Náš“ označujú našu spoločnosť Bloqhodler, ako je to vhodné v kontexte použitia slov. Kliknutím na „Súhlasím“ alebo vstupom na platformu súhlasíte s tým, že budete viazaní touto dohodou a Zásadou ochrany osobných údajov. Túto zmluvu môžeme kedykoľvek zmeniť a doplniť a môžeme Vás o tom informovať.

Časti platformy môžu od Vás vyžadovať vytvorenie prihlasovacieho mena a hesla, teda registráciu účtu. Vy musíte
úplne dokončiť proces registrácie tým, že nám poskytnete svoje aktuálne, úplné, pravdivé, a presné informácie,
na základe toho ako to vyžaduje príslušný registračný formulár. Predtím ako používateľ
vytvorí účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie Vašho emailu, aby sme mohli overiť či skutočne vlastníte danú emailovú adresu.
Vy ste plne zodpovedný za zachovanie dôvernosti Vášho hesla a účtu a za akékoľvek aktivity, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom.
Súhlasíte s tým, že budete informovať Bloqhodler okamžite o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu alebo inom porušení bezpečnosti.
Bloqhodler nebude zodpovedný za žiadne straty, ktoré Vám vzniknú v dôsledku toho, že niekto iný použije Vaše heslo alebo účet, či už s Vaším vedomím alebo bez neho.
Môžete však niesť zodpovednosť za straty spôsobené platforme alebo inej strane v dôsledku toho, že niekto iný používa Váš účet alebo heslo.
Bez súhlasu spoločnosti nesmiete kedykoľvek použiť účet iného majiteľa účtu. Spoločnosti a firmy sa môžu registrovať prostredníctvom platformy,
ale môžu mať iba jeden používateľský účet. Ak sa registrujete v mene svojej spoločnosti, vyhlasujete a zaručujete, že ste
splnomocnený Vašou spoločnosťou na vytvorenie účtu v mene Vašej spoločnosti a vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení vašou spoločnosťou preberať finančné záväzky
a uzatvárať právne záväzné zmluvy v mene Vašej spoločnosti. Bloqhodler má právo schváliť alebo zamietnúť akýkoľvek účet podľa vlastného uváženia.
S cieľom splniť požiadavky a smernice Európskej Únie, môžeme vykonať previerku alebo od Vás vyžadovať overiť Vami poskytnuté osobné a finančné informácie.
Vytvorením účtu Vy nás výslovne oprávňujete na vykonanie takejto kontroly a Vy nás oprávňujete na overenie a zdieľanie akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete, s tretími stranami.

Podmienkou prístupu k platforme alebo jej používania je, že čestne prehlasujete že sa zaručujete a zaväzujete k následujúcim ustanoveniam:

*Prevediete iba legálne získané digitálne aktíva (definované nižšie), ktoré patria Vám (alebo
máte zákonné oprávnenie na používanie), pri používaní, transakciách alebo pripájaní sa k Platforme;
*Zachováte bezpečnosť a dôvernosť Vašich privatných kľúčov spojených s akýmikoľvek blockchaiovými adresami, heslami a API tokenmi;
*Váš prístup k platforme nie je (a) zakázaný a inak neporušuje ani nenapomáha
ak porušíte akýkoľvek domáci alebo zahraničný zákon, pravidlo, štatút, nariadenie, podzákonný predpis, príkaz, protokol,
zákonníka, vyhlášky alebo inej smernice, požiadavky alebo usmernenia, ktoré sú uverejnené alebo platné
alebo je inak určený na riadenie alebo reguláciu akejkoľvek osoby, majetku, transakcie, činnosti,
udalosť alebo inú záležitosť, vrátane akéhokoľvek pravidla, príkazu, rozsudku, smernice alebo inej požiadavky alebo
usmernenie vydané akoukoľvek domácou alebo zahraničnou inštitúciou.
*Budete dodržiavať všetky platné zákony v súvislosti s používaním platformy a nebudete ju používať
ak Vám to zakazujú akékoľvek platné zákony;
*Rozumiete inherentným rizikám spojeným s technológiou blockchain a platformou, čo môže viesť k strate niektorých alebo všetkých vašich digitálnych aktív;
*Máte dostatočné znalosti, vyspelosť trhu, odborné poradenstvo a skúsenosti urobiť si hodnotenie výhod a rizík akejkoľvek transakcie prostredníctvom
platformy alebo akékoľvek digitálne aktívum;
*Prijímate všetky dôsledky používania platformy, vrátane rizika, že stratíte neobmedzený prístup k vašim digitálnym aktívam;
*Ste výhradne zodpovední za vyhodnotenie a pochopenie akýchkoľvek rizík súvisiacich s transakciami zahŕňajúce platformu alebo vaše digitálne aktíva;
*Nepoužívate a nebudete používať softvér virtuálnej súkromnej siete ani žiadne iné anonymizačné nástroje alebo techniky na obídenie alebo pokus o obídenie akýchkoľvek obmedzení, ktoré chránia platformu.

Používatelia platformy musia mať minimálne 18 rokov.

Po vytvorení účtu Vám môžeme udeliť prístup k platforme tak, ako to povosúdime sami a na
naše uváženie. Tam, kde si stiahnete akúkoľvek časť našej platformy, Vám poskytujeme obmedzenú,
nevýhradnú, plne odvolateľnú, neprenosnú a neprevoditeľnú licenciu na stiahnutie a
používanie platformu v súlade s touto dohodou. Váš prístup je obmedzený na Vás a je
osobné na Vás, nesmiete preniesť ani prideliť svoj prístup žiadnym tretím stranám. Všetky práva nie
výslovne udelené sú vyhradené pre Bloqhodler. Ak porušíte niektoré z týchto ustanovení o prístupe, resp
podľa nášho uváženia môže byť Váš prístup k používaniu našej platformy pozastavený alebo ukončený.
Okrem toho môžeme odvolať Váš prístup k našej platforme, ak sa domnievame, že Vaše konanie môže
poškodiť nás, naše obchodné záujmy alebo akékoľvek práva tretích strán. Nič v tejto dohode nás nezaväzuje poskytnúť
Vám akýkoľvek prístup k platforme alebo ktorejkoľvek z našich pridružených služieb.

Bloqhodler Vám umožňuje odosielať, žiadať, prijímať a uchovávať digitálne aktíva („Digitálne aktívum alebo
Digital Assets“) prostredníctvom Vašej vlastnej digitálnej peňaženky (ďalej len „Digitálna peňaženka“). Všetky peňaženky, vytvorené v platforme, sú samoúschovné, čo znamená, že máte pod kontrolou všetky privatné ​​a verejné kľúče spojené s digitálnou peňaženkou a Bloqhodler nemá žiadnu kontrolu nad digitálnej peňaženky a nemôže vykonávať transakcie v mene používateľa. Všetky rozhodnutia o transakciách robíte výlučne vy. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za vaše používanie platformy a za žiadnych okolností vám nebudeme niesť zodpovednosť v súvislosti s vaším používaním platformy na vykonávanie transakcií. Bloqhodler si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie alebo zrušiť akúkoľvek čakajúcu transakciu, ak to vyžaduje zákon, alebo rozhodneme tak podľa vlastného uváženia v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo iný záväzný vládny príkaz alebo na základe stanovených limitov transakcií.


Prosím, uvedomte si, že keď je transakcia iniciovaná cez Vašu digitálnu peňaženku, Bloqhodler nemôže zvrátiť takúto transakciu.
Vaša Digitálna peňaženka je výlučne kontrolovaná Vami a my nemôžeme žiadnym spôsobom pristupovať k vašej Digitálnej peňaženke. Nesiete výhradnú zodpovednosť na udržanie prístupu k vašej digitálnej peňaženke. Pre všetky transakcie iniciované pomocou platformy, Bloqhodler si môže účtovať transakčný poplatok bez ohľadu na to, či je takáto transakcia úspešná alebo nie. Za žiadnych okolností by ste sa nemali pokúšať použiť svoju vlastnú digitálnu peňaženku na uloženie alebo uskutočnenie akýchkoľvek transakcií nepodporovanými digitálnymi aktívami (Vaša peňaženka podporuje len kryptomenu Ethereum a ERC-20 tokenov).


UPOZORŇUJEME, ŽE AK SA POKUSÍTE ULOŽIŤ AKéKOĽVEK NEPODPOROVANÉ DIGITÁLNE AKTÍVA, MÔŽETE TIETO AKTÍVA STRATIŤ. Bloqhodler nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek pokusom používať ALEBO UCHOVÁVAŤ AKÉKOĽVEK DIGITÁLNE AKTÍVA A ZBAVUJETE BLOQHODLER ZO AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VÝHRADNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK TRANSAKCIE TÝKAJÚCE SA VAŠEJ DIGITÁLNEJ PEŇAŽENKY.

Platformu nemôžete používať na zapojenie sa do nasledujúcich kategórií aktivít uvedených nižšie
alebo akékoľvek činnosti, ktoré môžu poškodiť nás alebo tretiu stranu („Zakázané použitie“). Zakázané použitia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

* Akákoľvek činnosť, ktorá porušuje všetky relevantné a platné opatrenia proti praniu špinavých peňazí a terorizmu
zákony o financovaní a sankčné programy. Používaním platformy súhlasíte s tým, že musíte dodržiavať platné zákony vrátane akýchkoľvek
zákonov o financovaní, ktoré môžu vyžadovať, aby sme na žiadosť vládnych agentúr prijali určité činnosti alebo poskytli informácie,
ktoré považujeme za potrebné a ktoré nemusia byť vo vašom najlepšom záujme.
*Akákoľvek aktivita, ktorej cieľom je zasahovať alebo ohrozovať integritu, bezpečnosť alebo správnosť
fungovanie platformy alebo počítača, servera, siete, osobného zariadenia alebo iných technologických systémov vrátane,
ale nie výlučne, nasadenia vírusov; DDOS útokov; použitie akéhokoľvek robota, automatizovaných prehľadávačov, „screen-scraping“-u alebo iných automatizovaných prostriedkov
na extrakciu údajov zozbierané prostredníctvom platformy; a správanie, ktoré ukladá alebo môže uložiť neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry.
* Akákoľvek činnosť, ktorej cieľom je podviesť nás alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, vrátane, ale nie výlučne
poskytnúť akékoľvek nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie s cieľom nezákonne získať
majetok iných použivaťelov alebo akékoľvek konanie, ktoré naznačuje nepravdivú podporu alebo spojenie s Bloqhodlerom.
* Akákoľvek činnosť, ktorá porušuje akýkoľvek príslušný zákon vrátane, ale nie výlučne, zákonov alebo nariadení
týkajúce sa integrity obchodných trhov, ako sú manipulatívne taktiky ako spoofing alebo wash obchodovanie.
* Akékoľvek použitie platformy na sledovanie, obťažovanie, šikanovanie alebo ubližovanie inej osobe alebo používanie platformy
akýmkoľvek spôsobom, ktorý je hanblivý, obscénny, invazívny, ohrozujúci alebo obťažujúci.
Bloqhodler si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k platforme, ak My
zistíme podľa nášho vlastného uváženia, že vaše aktivity porušili akékoľvek zakázané použitie alebo ak vaše
akcie využívajúce platformu môžu poškodiť nás alebo tretiu stranu. Ďalej si Bloqhodler vyhradzuje
právo odmietnuť, odložiť alebo zrušiť transakciu, ktorú vníma ako riziko trestného činu alebo podvodnú
činnosť podľa vlastného uváženia. BloqHodler si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť Váš
účet alebo vášho používania platformy, ak zistíme, že vaše aktivity budú podľa nášho vlastného uváženia
prestavovať akékoľvek zakázané použitie alebo ak vaše konanie prostredníctvom platformy môže poškodiť nás alebo tretiu stranu.

Uvedomte si prosím, že základy blockchain technológie, ktorá vytvára základ pre kryptomeny a inteligentné zmluvy (spoločne „Blockchain Technologia“) je open source a môže byť použitá, kopírovaná, upravovaná a distribuovaná tretími stranami. Bloqhodler nekontroluje ani neprevádzkuje technológiu Blockchain a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za
prevádzku, funkčnosť alebo bezpečnosť technológie Blockchain. Technológia blockchain je
podlieha zmenám, ktoré sú mimo našej kontroly a ktoré by mohli podstatne ovplyvniť platformu a
hodnotu, funkčnosť, dostupnosť a používanie akýchkoľvek digitálnych aktív, ktoré sú uložené vo Vašej digitálnej peňaženke. Je vašou zodpovednosťou informovať sa o nadchádzajúcích prevádzkových zmenách a rozhodovanúť sa, či pokračovať. Musíte dôkladne zvážiť všetky verejne dostupné informácie ohľadom používania platformy, vašich digitálnych aktív alebo inej interakcie s technológiou blockchain prostredníctvom našej platformy. Technológie Blockchain sú v súčasnosti stále v ránnom štadia vývoji a toto vytvára neistotu ohľadom digitálnych aktív a transakcií prostredníctvom platformy. Priznávate a akceptujete riziká spojené s používaním vašich digitálnych aktív prostredníctvom našej platformy, ktorá sa spolieha na blockchain
technológiu a súhlasíte s tým, že Bloqhodler nezodpovedá za žiadne zmeny v implementácií žiadneho Blockchainu,
ktorá môže spôsobiť úplnú stratu hodnoty alebo prístupu k váším digitálním aktívám alebo vašej digitálnej peňaženky.
Takéto zmeny môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na forky(vetvenie), rollbacky, zmeny prevádzkových pravidiel, narušenia bezpečnosti a výpadky. Tieto riziká zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na oneskorenia alebo straty v obchodoch a výbery vašich digitálnych aktív. Vy súhlasíte s tým, že tieto riziká môžu významne ovplyvniť vaše transakcie počas používania platformy, ktorá môže viesť k strate transakcie alebo úplnej strate vašich digitálnych aktív. Preto že blockchain podporujúca platformu je neustále vo vývoji, nemôžeme zaručiť alebo inak zabezpečiť plnú bezpečnosť, vernosť, presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek
transakcie vykonané prostredníctvom našej platformy. Vy beriete na vedomie, že naša platforma môže mať chyby a že za ne nesiete výhradnú zodpovednosť. Zároveň vyhlasujete a zaručujete, že máte schopnosti hodnotiť a pochopiť riziká používania našej platformy s akoukoľvek súvisiacou technológiou Blockchain.

Aby ste mohli obchodovať s digitálnymi aktívami prostredníctvom platformy, môže sa od vás vyžadovať pripojenie digitálnej peňaženky, ktorá je hosťovaná vami alebo treťou stranou („Digitálna peňaženka“), ktorá obsahuje digitálne aktíva
(„Digitálne aktíva“), ktoré zákonne vlastníte. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek transakcie resp
prenosy, ktoré sa vyskytujú s vašou digitálnou peňaženkou. Súhlasíte s tým, že okamžite informujete Bloqhodler
o akomkoľvek neoprávnenom použití alebo inom porušení bezpečnosti vašej digitálnej peňaženky. Bloqhodler nebude
niesť zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku toho, že niekto iný použije vašu digitálnu peňaženku.
Môžete však niesť zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú Bloqhodleru alebo inej strane ktorá používa vašu digitálnu peňaženku.
Akékoľvek digitálne peňaženky pripojené k platforme, ktoré sú samoúschovné digitálne peňaženky (definované nižšie) čo znamená, že Bloqhodler neovláda vašu digitálnu peňaženku a nemá prístup k vašim privatným kľúčom. Hrozí Vám riziko straty, ak by ste sa pokúsili použiť vašu digitálnu peňaženku na uloženie alebo uskutočnenie akýchkoľvek transakcií nepodporovanými digitálnymi aktívami. Bloqhodler v tejto súvislosti nepreberá žiadnu zodpovednosť pri akomkoľvek používaní vašej digitálnej peňaženky s platformou a vy za ňu nesiete výhradnú zodpovednosť.

Bloqhodler neposkytuje žiadné investičné, daňové ani právne poradenstvo, ani Bloqhodler
neobchoduje v mene používateľa. Nie sme Váš maklér, sprostredkovateľ, agent ani poradca a
nemáme s vami žiadny zverenecký vzťah ani záväzky, keď používate platformu na obchodovanie
s digitálnymi aktívami. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vaše aktivity alebo rozhodnutia
prijaté počas používania našej platformy.

PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ PLATFORME NEPOSKYTUJEME ŽIADNE FINANČNÉ, INVESTIČNÉ ANI DAŇOVÉ PORADENSTVO. PRE AKÚKOĽVEK RADU, PORAĎTE SA S FINANČNÝM PROFESIONÁLOM.


Nič zverejnené na platforme nepredstavuje žiadosť, odporúčanie, podporu alebo ponuku od
Bloqhodlera alebo akejkoľvek tretej strane na nákup alebo predaj akýchkoľvek digitálnych aktív,
cenných papierov alebo iných finančných prostriedkov. Bloqhodler ani žiadna z jeho pridružených strán: (1) neprešla zásluhou resp schvaľovať akékoľvek digitálne aktíva zobrazené na platforme; alebo (2) podporovať či sponzorovať
akékoľvek zobrazené digitálne aktíva. Všetok obsah nachádzajúc sa na platforme je poskytovaný pre informačné
a vzdelávacie účely. Na platforme sa nenachádza žiadny obsah, bez ohľadu na to, či ho vytvorila spoločnosť Bloqhodler alebo iný používateľ, ktorý by mal byť považovaný za investičné poradenstvo.

PROSÍM DÁVAJTE POZOR NA TO
ŽE VŠETKY INFORMÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Akýkoľvek
obsah alebo údaje poskytované Bloqhodlerom sa považujú za spoľahlivé a presné; však vzhľadom na povahu takéhoto obsahu alebo údajov je možné, že tieto informácie môžu byť nepresné, skreslené alebo obsahovať chyby. Za vyhodnotenie takýchto údajov alebo obsahu zodpovedáte výlučne vy. Bloqhodler nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresností v údajoch alebo obsahu.

Digitálne aktíva sú vo svojej podstate volatilné a rizikové. Platforma sa snaží poskytovať aktuálne informácie
o všetkých uvedených digitálnych aktívach; vzhľadom na povahu digitálnych aktív však niektoré
informácie môžu byť skreslené alebo nepresné. Všetky transakcie vrátane poplatkov sú ocenené na základe aktuálnych hodnôt
príslušnej obchodnej platforme ktorú ste si vybrali. Urobíme všetko čo je v našich silách ale nič nevieme garantovať, pokiaľ ide o
presnosť, úplnosť alebo vhodnosť akýchkoľvek informácií (vrátane informácií o transakciách), ktoré sú zverejnené prostredníctvom platformy. Keďže kontrolujete všetky transakcie, nesiete výhradnú zodpovednosť za overenie všetkých
sadzieb týkajúcich sa Vašich transakcií. My nemôžeme zmeniť, zvrátiť ani pozmeniť žiadne sadzby. Nie sme zodpovední
za akékoľvek nepresne uvedené sadzby pre akékoľvek digitálne aktívum a nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za
nepresne zobrazené sadzby. Naša platforma nemôže kontrolovať časovanie žiadnych transakcií, časy dokončenia transakcií
sú závislé na danom digitálnom aktíve a príslušným blockchainom, ktorý správuje vaše digitálne aktíva.
Nezodpovedáme za žiadne omeškania alebo problémy spôsobené neaktuálnosťou akejkoľvek transakcie iniciované prostredníctvom našej platformy. Používanie platformy je výhradné na vaše riziko a zodpovednosť.

Transakčný poplatok, ktorý si berie Bloqhodler, môže byť jedno percento (1 %) alebo iná suma, ako je uvedené
v rámci Vášho účtu alebo na platforme (spoločne „Transakčný poplatok“) v závislosti od typu transakcie.
Pre viac informácií o transakčných poplatkoch prosím kontaktujte nás. Berte na vedomie, že okrem transakčných poplatkov pri začatí zmeny, nákupu, rebalancie, resp pri iných transakcií digitálnych aktív prostredníctvom platformy môže byť poplatok za ťažbu až 0,1 – 0,5 %. Tieto transakčné poplatky sa budú účtovať bez ohľadu na to, či sa prevod uskutoční alebo ne bude úspešný.
Ďalej sa od vás môže vyžadovať, aby ste zaplatili poplatky za plyn (viď. následujúci odsek) alebo iné poplatky vyžadované technológiou Blockchain. Za zaplatenie všetkých poplatkov nesiete výhradnú zodpovednosť vy a my nezodpovedáme za žiadne omeškania pri transakciách, pri ktorých ste nezaplatili akékoľvek poplatky. Hoci sa snažíme poskytnúť presné informácie o poplatkoch, tieto informácie odrážajú náš odhad poplatkov. Tento odhad poplatkov sa môže líšiť od skutočných poplatkov, ktoré platíte za transakcie s digitálnymi aktívami prostredníctvom našej platformy.

Akékoľvek transakcie týkajúce sa Vašich digitálnych aktív vykonané prostredníctvom našej platformy sú dokončené až po
potvrdením príslušným Blockchainom. My nenesieme zodpovednosť za žiadne neúplné transakcie alebo oneskorenia.
Budete musieť udržiavať primerané množstvo digitálnych aktív určené na spotrebovanie ako plyn („gas fee“) v rámci vašej digitálnej peňaženky na spracovanie akýchkoľvek požadovaných transakcií. V prípade, že nedodržíte primerané množstvá aktív na úhradu za plyn, beriete na vedomie, že to môže viesť k neschopností podieľať sa na akýchkoľvek transakciách prostredníctvom vašej digitálnej peňaženky. Za žiadne omeškanie nenesieme zodpovednosť pri akýchkoľvek transakciách z dôvodu nedostatočného plynu vo vašej digitálnej peňaženke. Prosím, uvedomte si, že akýkoľvek spotrebovaný plyn nie je možné získať späť a všetka spotreba plynu alebo poplatky sú nedielnou súčasťou blockchain technológie.

Akonáhle bola transakcia iniciovaná, nemožno ju vrátiť späť alebo zrušiť. Prosím, uvedomte si že
nemôžeme vám pomôcť so žiadnymi problémami týkajúcimi sa vašej digitálnej peňaženky, nech už ide o akúkoľvek digitálnu peňaženku. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dokončených či nedokončených transakcií prostredníctvom našej platformy kontaktujte nás.

Ak sa domnievame, že ste sa podieľali na podvodnej transakcii, budeme vymáhať svoje nároky
proti Vám v plnom rozsahu povolenom zákonom a vyhradzujeme si právo podniknúť všetky potrebné úkony v
súvislosti s akýmikoľvek podvodnými transakciami. V prípade, že sa domnievame, že používateľ vykonal podvodnú transakciu,
postúpime vaše informácie príslušnému zákonnemu orgánu, čo môže mať za následok občianskoprávne alebo trestné sankcie.

Bloqhodler kladie veľký dôraz na ochranu súkromia svojich používateľov. Viac informácií o zhromažďovaní
a používaní nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou tejto zmluvy.

Pri používaní našej platformy nesiete výhradnú zodpovednosť za vaše správanie a za akékoľvek použitie
platformy Bloqhodler uskutočnené prostredníctvom Vášho účtu. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať nasledovné
pravidlá správania:

• Nebudete kopírovať, distribuovať ani zverejňovať žiadnu časť platformy na žiadnom médiu, vrátane
použitia akýchkoľvek automatizovaných alebo neautomatizovaných nástrojov;
• Nepokúsite sa zasahovať, ohroziť integritu alebo bezpečnosť systému alebo
dešifrovať akúkoľvek komunikáciu medzi mobilnou aplikáciou a serverov prevádzkujúcich platformu;
• Nebudete používať žiadneho robota, spidera, prehľadávača a ani iné automatizované prostriedky ani rozhranie
ktoré poskytujeme na prístup k platforme alebo na extrakciu či export údajov zhromaždených prostredníctvom platformy;
• Nepodniknete žiadne kroky, ktoré spôsobujú alebo môžu podľa nášho vlastného uváženia spôsobiť, neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry;
• Súhlasíte s tým, že nebudete používať platformu na prenasledovanie, obťažovanie, šikanovanie alebo ubližovanie inej osobe;
• Súhlasíte s tým, že nebudete brať Bloqhodler na zodpovednosť za vaše používanie platformy;
• Súhlasíte, že nebudete porušovať žiadne požiadavky, postupy, zásady alebo predpisy dodávateľov napojených na Bloqhodler;
• Súhlasíte s tým, že nebudete zasahovať do platformy ani ju nenarušíte;
• Súhlasíte s tým, že pri používaní platformy nebudete porušovať žiadne zákony;
• Súhlasíte s tým, že nebudete používať platformu žiadnym spôsobom, ktorý je: zavádzajúci, nezákonný, hanblivý,
obscénny, invazívný, ohrozujúci alebo obťažujúci.

Ak sa zistí, že vykonávate niektorý z vyššie uvedených krokov alebo ak dospejeme k tomu že vaše konanie môže poškodiť platformu Bloqhodler alebo obchodné záujmy, všetky Vaše oprávnenia na používanie našej platformy môže byť podľa našeho uváženia ukončené, odvolané alebo pozastavené. Vo všeobecnosti poskytneme vysvetlenie akéhokoľvek pozastavenia alebo ukončenia vášho používania ktorejkoľvek z našich služieb, ale Bloqhodler si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť akýkoľvek používateľský účet bez upozornenia alebo vysvetlenia.

Aj keď sa vám snažíme zabezpečiť nepretržitú prevádzku, nezaručujeme, že
platforma bude vždy dostupná, bude fungovať alebo bude prístupná v akomkoľvek konkrétnom čase. Konkrétne my
nezaručujú žiadnu dostupnosť platformy. Súhlasíte a beriete na vedomie, že platforma používa vzdialený prístup a nemusí byť vždy 100% spoľahlivá alebo dostupná. Len registrovaní používatelia sú oprávnení používať našu platformu a my môžeme odmietnuť poskytnúť prístup alebo kedykoľvek ukončiť váš prístup. Nemôžeme zaručiť, že žiadna časť platformy bude fungovať na vami požadovanú funkčnosť alebo vám poskytne akékoľvek požadované výsledky.

Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť, aktualizovať alebo odstrániť platformu alebo akúkoľvek jej časť
kedykoľvek podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo ukončiť predtým ponúkané funkcie resp
funkčnosť podľa nášho vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Nezodpovedáme vám ani nikomu inému
za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo zrušenie akejkoľvek funkcie alebo súčasti platformy.
Vyhradzujeme si právo určiť načasovanie a obsah aktualizácie softvéru, ktoré môže platforma automaticky stiahnuť a nainštalovať bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme vykonať takéto úpravy našej platformy z bezpečnostných dôvodov,
právných dôvodov alebo rôznych iných dôvodov podľa nášho uváženia a my nie dlžní odôvodniť
nutnosť takýchto úprav alebo poskytnúť prístup k predchádzajúcim verziám našej platformy.
Nič v tejto časti nás nezaväzuje prijať opatrenia na aktualizáciu platformy z
bezpečnostných, právných alebo iných účelov.

Vaša schopnosť odosielať alebo prenášať akékoľvek informácie prostredníctvom platformy, vrátane, ale nie
obmedzené na text, fotografie, videá, obrázky alebo akékoľvek iné informácie sa budú označovať ako „Používateľský
Obsah“ v celej tejto zmluve. Prosím, uvedomte si, že nie sme povinní zverejniť, zobrazovať,
migrovať alebo distribuovať akýkoľvek váš používateľský obsah a môžeme ho odmietnuť prijať alebo zverejniť.
Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek odoslaný používateľský obsah a
zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti spojenej s akýmkoľvek odoslaným Používateľským obsahom. Rozumiete
že nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a zabezpečenie akéhokoľvek takéhoto Používateľského obsahu. Akýkoľvek používateľský obsah, o ktorom zistíme, že porušuje túto dohodu, alebo o ktorom usúdime, že je pre nás škodlivý
môže byť upravený alebo odstránený podľa nášho uváženia. Pri odosielaní akéhokoľvek Používateľského
obsahu našej platformy, vyhlasujete a zaručujete sa, že vlastníte všetky práva na daný používateľský obsah
a zaplatili ste za akýkoľvek odoslaný používateľský obsah alebo ste naň inak dostali povolenie. Keď
odošlete nám akýkoľvek používateľský obsah, poskytnete Bloqhodleru, jeho partnerom, pridruženým spoločnostiam, používateľom, zástupcov a prideľujete im nevýhradnú, neodvolateľnú, univerzálnu, prenosnú, prevoditeľnú licenciu na zobrazovanie, distribúciu, ukladanie, vysielanie, prenášanie, reprodukovanie, uvádzanie na trh alebo používanie celého vášho používateľského obsahu alebo jeho časti. Je dôležité, aby ste nám udelili túto licenciu aby sme mohli prenášať a zdieľať váš používateľský obsah. Okrem toho hoci vlastníte všetok vami odoslaný používateľský obsah, my vlastníme všetky rozloženia, usporiadania, metaúdaje a obrázky, ktoré sa používajú na vykreslenie vášho používateľského obsahu prostredníctvom našej platformy. My si vyhradzujeme právo na odstránenie, vymazanie, úpravu, zobrazenie, úpravu alebo odmietnutie akéhokoľvek používateľského obsahu a to i bez dôvodu a s upozornením alebo bez neho. Upozorňujeme, že všetok používateľský obsah
môže byť zobrazený tretími stranami, preto nemôžeme zaručiť súkromie žiadneho používateľského obsahu.

Pri odosielaní akéhokoľvek používateľského obsahu súhlasíte s nasledujúcim:

• Súhlasíte s tým, že odoslaný Používateľský obsah je pravdivý a presný;
• Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadny Používateľský obsah, ktorý obsahuje akékoľvek dôverné informácie;
• Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadny Používateľský obsah, ktorý obsahuje nahotu, sexuálny alebo explicitný obsah;
• Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadny Používateľský obsah, ktorý zobrazuje bezdôvodné násilie, zneužívanie zvieratá a detí alebo podnecovanie násilia voči iným;
• Súhlasíte s tým, že neodošlete žiadny Používateľský obsah, ktorý obsahuje nenávistné prejavy, propaguje či ospravedlňuje
násilie voči jednotlivcom alebo skupinám na základe rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia,
pohlavia, veku, národnosti, sexuálnej orientácií;
• Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadny Používateľský obsah, ktorý je považovaný za spam alebo politicky kontroverzný;
• Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadny Používateľský obsah, ktorý možno považovať za: zavádzajúci, nezákonný,
ohováračský, obscénny, invazívný, ohrozujúci alebo obťažujúci.

Ak ste porušili ktorékoľvek z našich pravidiel pre používateľský obsah alebo ak sa domnievame, že akýkoľvek používateľský obsah
môže poškodiť platformu, váš prístup na platformu môže byť okamžite pozastavený alebo ukončený.

Bloqhodler má právo, nie však povinnosť, monitorovať všetok Používateľský obsah na
platforme za každých okolností, aby bolo možné určiť súlad s touto zmluvou a všetkými smernicami
nami smerodatními. Bez obmedzenia vyššie uvedeného má Bloqhodler právo, nie však povinnosť odstrániť
alebo znemožniť prístup k akémukoľvek Používateľskému obsahu podľa nášho vlastného uváženia.

Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom hlavného panela Bloqhodler alebo nás kontaktujte na adrese
info@bloqhodler.sk. Upozorňujeme, že po ukončení vášho účtu prístup k
časti našej platformy môže byť okamžite deaktivovaný. Po ukončení nebudete mať
nárok na akékoľvek vrátenie poplatkov alebo primeranú časť akýchkoľvek zaplatených poplatkov okrem prípadov uvedených v tejto zmluve. My môžeme zrušiť váš účet, pozastaviť váš účet alebo vypovedať túto zmluvu s vami, ak sa
domnievame že: (1) ste pri používaní našej platformy porušili akékoľvek platné zákony; (2) ak ste
porušili túto dohodu alebo akékoľvek iné pravidlá našej platformy; (3), ak má váš účet
zostal neaktívny po dlhšiu dobu; alebo (4) ak sa domnievame, že niektoré z vašich činov
môže poškodiť Bloqhodler alebo tretiu stranu podľa nášho vlastného uváženia. V prípade
ukončení, budeme sa snažiť poskytnúť vám včasné vysvetlenie; nie sme však
povinný tak urobiť.

Z času na čas môže Bloqhodler ponúkať zľavy, programy, propagačné akcie alebo iné
iniciatívy (spoločne „iniciatívy“) prostredníctvom platformy. Majte na pamäti že Bloqhodler má
právo kedykoľvek prerušiť, zmeniť, odstrániť, aktualizovať alebo inak zmeniť akékoľvek Iniciatívy
podľa nášho uváženia. Vaša účasť alebo oprávnenosť zúčastniť sa akejkoľvek iniciatívy je podmienená
schválením Bloqhodlerom a my môžeme odstrániť alebo obmedziť vašu účasť na akejkoľvek iniciatíve.
Akékoľvek iniciatívy sú tiež predmetom ľubovolných dodatočných podmienok, ako je uvedené alebo
ako to vyhlásil Bloqhodler. Bloqhodler nemá žiadnu povinnosť ponúkať žiadne iniciatívy a Vy
súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti spojenej s Vašou účasťou na akejkoľvek iniciatíve.
My si vyhradzuje právo určiť, či sa počas vašej činnosti vyskytli nejaké podvody alebo porušenia pravidiel
účasti na iniciatíve a vyhradzujeme si právo podniknúť potrebné nápravné opatrenia.

Názov „Bloqhodler“, logo Bloqhodler, dizajn platformy Bloqhodler spolu s textom, spismi, obrázkami, šablónami, skriptami,
grafikami, interaktívními prvkami a ochrannými známkami, značkami a logami v nich obsiahnutými (ďalej len „známky“) vytvorených Bloqhodlerom, sú vo vlastníctve alebo licencii Bloqhodleru. Značky podliehajú autorským právam a iným
právam duševného vlastníctva podľa zákonov Slovenskej Republiky a EU. Bloqhodler si vyhradzuje
všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na platforme. Súhlasíte s tým, že sa nebudete podieľať na používaní,
kopírovaní alebo distribúcií značiek alebo čohokoľvek iného obsiahnutého v platforme, pokiaľ my
vám na to nedáme výslovné písomné povolenie. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú týmto rezervované.

Transakcie s digitálnymi aktívami alebo používanie blockchain technológie vo všeobecnosti zahŕňa značné riziká ktoré môžu viesť
k odcudzeniu alebo strate niektorých alebo všetkých vašich digitálnych aktív. Medzi tieto riziká patria, bez obmedzenia, nasledujúce:


*Digitálne aktíva a blockchain technológie sú neustále vo vývoji. Vaše digitálne aktíva sú náchylné na hackerstvo, narušenia bezpečnosti,
nedostatky, chyby, zlyhania, straty, krádeže a podvody (či už v dôsledku Bloqhodler alebo inak);
*Digitálne aktíva môžu zlyhať v prevádzke, stratiť všetku hodnotu alebo byť zmenené spôsobom, ktorý zahŕňa aj bez
obmedzenia fork(vetvu) alebo rollback základnej blockchain technológie;
*Digitálne aktíva môžu klesnúť na hodnote alebo stratiť celú svoju hodnotu v dôsledku rôznych faktorov
vrátane odhalenia protiprávneho konania, manipulácie s trhom, zmien podkladov digitálneho aktíva alebo blockchain technológie.
Tieto faktory môžu spôsobiť zvýšenie transakčných nákladov ktoré môžu ovplyvniť vaše používanie platformy;
*Digitálne aktíva môžu stratiť hodnotu alebo funkčnosť v dôsledku vládnych opatrení, zákonov alebo nariadení
keďže existuje neistota týkajúca sa právneho štatútu a kategorizácie digitálnych aktív. Takéto konanie
môže viesť k strate prístupu k platforme. Týmto preberáte riziko a súhlasíte s tým, že Bloqhodler za to nenesie žiadnu zodpovednosť.


Týmto sa neodvolateľné vzdávate, uvoľňujete a zbavujete sa akýchkoľvek nárokov, či už sú známe alebo vám neznáme, voči Bloqhodleru, jeho pridruženým spoločnostiam a ich príslušným akcionárom, členov, riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, dodávateľov, agentov a zástupcov súvisiacich s akýmikoľvek rizík uvedených v tomto dokumente. Prijímate riziko akéhokoľvek používania digitálnych aktív a ste zodpovedný za vykonanie vlastnej nezávislej analýzy rizík špecifických pre dané digitálne aktíva. Nemali by ste nakupovať žiadne digitálne aktíva, pokiaľ nemáte dostatočné finančné prostriedky
môžete si dovoliť stratiť celkovú hodnotu digitálnych aktív.

PLATFORMY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, „AKO JE DOSTUPNÁ““ A „ZO VŠETKÝMI CHYBAMI“
V NAJVYŠŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ANI BLOQHODLER, ANI KTORÝKOĽVEK Z ICH ZAMESTNANCOV,
MANAŽÉROV, RIADITEĽOV NEPOSKYTUJE VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY ALEBO SCHVÁLENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU,
VYJADROVANÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ. NAVYŠE ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO
PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE TÝKAJÚCE SA ZÁRUKE PREDAJNOSTI,
VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA, VLASTNÍCTVA, CLA, OBCHODU, TICHÉCHO UŽITIA, STRATENÝCH ZISKOV, SYSTÉMOVEJ INTEGRÁCIE. UVEDENIE AKÉHOKOĽVEK DIGITÁLNEHO AKTÍVA NA TÚTO PLATFORMU NEPREDSTAVUJE ŽIADNE SCHVÁLENIE ANI ODPORÚČANIE BLOQHODLEROM.
PLATFORMU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE ŽE BLOQHODLER NEMÁ POVINNOSŤ KONTROLOVAŤ, ALE MÔŽE TAK UROBIŤ PODĽA SVOJHO UVÁŽENIA. AK SA ROZHODNEME VYKONÁVAŤ TAKÉTO KONTROLY, V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM, ODMIETAME ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ. ŽIADNE RADY ALEBO INFORMÁCIE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD BLOQHODLERU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY, APLIKÁCIE A PRIDRUŽENÝCH SLUŽIEB NEVYTVÁRAJÚ AKÚKOĽVEK ZÁRUKU, OKREM TOHO ČO JE VÝSLOVNE UVEDENÉ TU.

V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÔŽE BYŤ BLOQHODLER, JEHO RIADITEĽ, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA,
ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE ŠKODY, ČI UŽ SÚ OPODSTANENÉ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO AKEJKOĽVEK INOM PRÁVNOM PODKLADE. V JURISDIKCIÁCH KTORÉ UMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, SÚHLASÍTE, ŽE NAŠA ZODPOVEDNOSŤ NIE JE
VYŠŠIA AKO SUMA, KTORÚ STE ZAPLATILI V PRIEBEHU POSLEDNÝCH ŠIESTICH MESIACOV ZA NAŠE SLUŽBY ALEBO
STO DOLÁROV, PODĽA TOHO ČO JE VIAC. OBMEDZENIA ŠKODY VYŠŠIE UVEDENÉ SÚ ZÁKLADOM POUŽÍVATEĽSKEJ ZMLUVY MEDZI BLOQHODLEROM A VAMI.

Výslovne súhlasíte s tým, že preberáte všetky riziká v súvislosti s vaším prístupom a používaním platformy, či už sú takéto riziká uvedené v tejto dohode alebo inak. PLATFORMA IBA PODPORUJE POUŽÍVATEĽOV PRI TRANSAKCIÍ S DIGITÁLNYMI AKTÍVAMI CEZ DIGITÁLNE PEŇAŽENKY KTORÉ MÔŽE KONTROLOVAŤ POUŽÍVATEĽ ALEBO SÚ HOSTOVANÉ TRETOU STRANOU. BLOQHODLER NIE JE ZODPOVEDNÍ ZA POSUDZOVANIE VHODNOSTI, ZÁKONNOSTI ALEBO SCHOPNOSTI AKÉHOKOĽVEK ČINNOSTI, KTORÉ VYKONÁVATE PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY A VY VÝSLOVNE ZBAVUJETE BLOQHODLER OD AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI, NÁROKOV NA ŠKODU VZNIKNUTÝCH PRIAMYM POUŽITÍM PLATFORMY ALEBO AKÝKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PLATFORMY. ZBAVUJETE BLOQHODLER A JEHO RIADITELOV, VEDÚCICH, ZAMESTNANCOV ZO VŠETKÝCH NÁROKOV, POŽIADAVIEK ALEBO ŠKOĎ (AKTUÁLNE, PRIAMY ALEBO NÁSLEDNÉ) KAŽDÉHO DRUHU ČI UŽ ZNÁME A NEZNÁME, ZVEREJNENÁ A NEUVEREJNENÉ, VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK SPORU ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÝCH S POUŽÍVATEĽOM, PLATFORMY ALEBO INEJ TRETEJ STRANY.

Súhlasíte s tým, že zbavíte, budete chrániť, odškodniť Bloqhodler a jeho pridružených spoločnosti a
dcérskych spoločností a ich funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, dodávateľov a zástupcov od
a proti akýmkoľvek nárokom, záväzkom, škodám, stratám a výdavkom, vrátane primeraných právnych a účtovných poplatkov,
vyplývajúce z alebo akokoľvek spojené s (i) Vaším porušením tejto zmluvy; (ii) Vášho nesprávneho používania platformy Bloqhodler; (iii) Vašej interakcií s akýmkoľvek iným používateľom alebo inou treťou stranou vrátane akékoľvek ujmi, straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti s takouto interakciou alebo v dôsledku takejto interakcie;
(iv) Vaše porušenie akýchkoľvek platných zákonov, nariadení alebo práv tretích strán. Súhlasíte, že toto
odškodnenie sa vzťahuje aj na požiadavku, aby ste zaplatili nám primerané poplatky za právne zastúpenie, súdne náklady a odškodnenie. V prípade nároku, ako je ten popísaný v tomto odseku, môžeme zvoliť vysporiadať sa so stranou/stranami uplatňujúcimi nárok a budete zodpovedný za škody, ako keby sme pokračovali v súdnom konaní.

Túto dohodu môžeme z času na čas zmeniť a doplniť. Keď zmeníme túto zmluvu, urobíme to tak že
aktualizujeme túto stránku a uvedieme dátum, kedy bola naposledy aktualizovaná, alebo Vám aj môžeme poslať e-mail.
Môžete odmietnuť súhlasiť s dodatkami, ale ak tak urobíte, musíte okamžite prestať používať našu platformu.

Komunikácia medzi Vami a Bloqhodlerom využíva elektronické prostriedky bez ohľadu na to, či navštívite
platformu alebo posielate e-maily Bloqhodleru, alebo či Bloqhodler zverejňuje oznámenia na
platforme alebo s Vami komunikuje prostredníctvom e-mailu. Na zmluvné účely súhlasíte (1).
Prijímať správy od Bloqhodleru v elektronickej forme; a (2) súhlasíte s tým, že všetky podmienky,
dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú Bloqhodler Vám elektronický pošle spĺňa všetky zákonné požiadavky,
ktoré by takáto komunikácia spĺňala mať, ak by mala komunikácia byť písomná. Vyššie uvedené nemá vplyv na vaše zákonné práva. NIE SME MAKLÉR, FINANČNÁ INŠTITÚCIA ANI VERITEĽ. SLUŽBY ktoré poskytujeme SÚ LEN ADMINISTRATÍVNej povahy. Ceny blockchainových aktív sú extrémne volatilné. Výkyvy v cene digitálnych aktív na trhu môžu podstatne a nepriaznivo ovplyvniť aj Vaše krypto aktíva. Kryptomeny sú vysoko volatilné a rizikové, neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť. Nikto na kryptomenového trhu, ani BloqHodler Vám nevie zaručiť istý výnos!